Propozície preteku

 

USPORIADATELIA:

-         Občianske združenie Rulers Dolný Kubín

-         ORAVA Agency

SPOLUUSPORIADATEĽ:

-         Hotel Belez

-         Chata Kubínska hoľa

 

LEKÁRSKE ZABEZPEČENIE: Horská záchranná služba

 

TERMÍN KONANIA PRETEKU: 9.9(september) 2018 (Nedeľa)

MIESTO KONANIA PRETEKU: Kubínska hoľa, Dolný Kubín (Hotel Belez)

 

TRASA PRETEKU:

ŠTART: Hotel Belez, Dolný Kubín (610 m.n.m.)

Cieľ: Vrcholovka (koniec lanovky 1340m.n.m.)

 

REGISTRÁCIA:

Registracia bude na len na prezentacií v deň konania preteku. 

Registrácia na mieste deň konania preteku (9.9.2018) od 07.00 do 09.20 hod.

PROGRAM:

Nedeľa 9.9. 2018

07.30 – 09.45 – Registrácia a prezentácia na Belezi

09.45 – 10:00 – Otvorenie podujatia

10:00 – 10.15 – Presun pretekárov z Hotela Belez na Štart preteku

10.30 – Štart prvého pretekára

13.00 – Obed na Belezi

13.45 – Vyhlásenie výsledkov

14.30 – Tombola

 

KATEGÓRIE:

J     Juniori do 23 rokov

A    Muži 24 až  39rokov

B    Muži 40 až 49 rokov

C    Muži 50 až 59 rokov

D    Muži 60 a viac rokov

E    Ženy do 39 rokov

F    Ženy 40 a viac rokov

G   Muži E-bike bez rozdielu veku

H   Ženy E-bike bez rozdielu veku

 

ŠTARTOVNÉ:

ŠTARTOVNÉ

Deti (do 18 rokov)

Dospelí (nad 18 rokov)

Elektronicky

7 €

10 €

Štartovné bude vyberané priamo pri registrácií pretekára na mieste resp. elektronicky, prevodom na účet organizátora.

V štartovnom je zahrnuté:

-         Štart pretekára na podujatí

-         Štartovný balíček

-         Občerstvenie na trati resp. v cieli preteku (Chata Kubínska hoľa)

-         Obed v areáli Hotela Belez

-         Zaradenie štartovacieho čísla do losovania v tombole

BANKOVÉ SPOJENIE:

-         VUB: 3368373351/0200

-         IBAN: SK7002000000003368373351

-         SWIFT: SUBASKBX

-         Variabilný symbol (VS) bude automaticky doručený na Tvoju e-mailovú adresu po zaregistrovaní sa.

-         Do poznámky napísať meno a priezvisko.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK:

1.       Pretekára mladšieho ako 15 rokov zaregistruje a počas celého preteku musí sprevádzať jeho zákonný zástupca, ktorý za neho preberá zodpovednosť počas celého preteku.

2.       Pretekári budú štartovať po 30 sekundových intervaloch podľa poradia štartovných čísiel.

3.      Na pretek môžu byť použité len horské bicykle (MTB) s priemerom kolies 26 až 29 palcov a min. šírkou pneumatík 1,5 palca.

4.      Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu.

5.      Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť!

CENY A TOMBOLA:

-         Celkový víťaz preteku získava PRIZE MONEY 50,- €

-         Prvý traja pretekári v každej kategórií budú odmenení v rámci možností usporiadateľa vecnými cenami.

-         Žrebovanie cien tomboly sa uskutoční ihneď po vyhlásení výsledkov preteku. Žrebovania sa môžu zúčastniť nielen pretekári, ale aj všetci zúčastnení po zakúpení tombolového lístka.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N Jégého Dolný Kubín

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Tel.: 043/580 11 11

Chirurgická príjmová ambulancia te.: 043/580 12 53

Rýchla zdravotnícka pomoc tel. č.: 155 alebo 112

 

INFORMÁCIE , KONTAKTY:

Hlavný organizátori:                Tomáš Kubacka            +421 911 656 048

                                                 Lukáš Laštík                +421 948 789 202

                                                 Radoslav Gríger           +421 903 884 525

 

E-mail: mtbkubinska@gmail.com

 

PODMIENKY  ÚČASTI:

-         Povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku.

-         Štart na vlastné nebezpečenstvo.

-         Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie.

-         Prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad na trati resp. v areáli Hotela Belez okrem odpadových košov.

-         Ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny,  musí sa vrátiť na trať v  tom istom mieste, v ktorom ju opustil.

-         Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.

-         Všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov.

ĎAĽŠIE INFORMÁCIE:

-         MTB Horská časovka na Kubínsku hoľu sa koná za každého počasia.

-         Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú MTB Horskej časovky na Kubínsku hoľu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

-         V prípade neuskutočnenia sa preteku z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.

-         Zaplatené štartovné nezúčastneným pretekárom nebude vrátené.

-         Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie v cieli alebo štarte preteku.

-         Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú  všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

-         Prípadné protesty prijíma organizátor, písomne s vkladom 20 EUR do 15 minút po zverejnení výsledkov.

-         Usporiadateľ neručí ani nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny. Niektoré informácie môžu byť doplnené, alebo zmenené.

Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 10. 07. 2018.

 

Kontakt

Tomas Kubacka

+421911656048

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode